subsite_banner

English (United Kingdom)Polish (Poland)
YOUAH start »
  • nowy slajd
  • nowy slajd 4
  • nowy slajd 5

Polityka jakości

Drukuj

Nadrzędnym celem CONDIX S.A. jest zapewnienie Klientowi świadczenia wysokiej jakości kompleksowych usług w sposób zaplanowany i nadzorowany. Cel ten określony został poprzez optymalizację wszystkich procedur przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego procesu inwestycyjnego od pomysłu poprzez projektowanie, wykonawstwo, aż do zakończenia obiektu „pod klucz” przy pełnym zadowoleniu naszego klienta.

Spełniając wymagania Klienta:

•    inicjujemy przygotowanie optymalnych rozwiązań projektowo-wykonawczych,
•    przestrzegamy warunków umowy, doskonalimy metody i środki produkcji oraz wyposażenie kontrolno-pomiarowe,
•    zapewniamy sobie mocną pozycję na rynku i nieustanny rozwój

Realizacja przyjętych przez nasz celów jakościowych odbywa się poprzez:

•    współpracę z najlepszymi kooperantami i dostawcami najnowszych technologii oraz z ośrodkami naukowymi,
•    wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych podnoszących jakość świadczonych usług i zapewniających zadowolenie Klientów.
•    organizowanie systemu szkoleń podnoszących umiejętności zawodowe pracowników,
•    kontrolowanie skuteczności wdrażanych rozwiązań projakościowych,

Mamy świadomość naszych celów i dążeń. Stale wprowadzamy skuteczne metody zarządzania, dzięki czemu możemy rozpoznać i spełnić potrzeby naszych Klientów.
Nasz zintegrowany system zarządzania jest zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 oraz publikacją standaryzacyjną AQAP-2110.

Dyrektor Generalny
Krzysztof Raczek

 

Polityka środowiskowa

Drukuj

Zarządzanie środowiskiem jest jednym z priorytetów i kluczowym czynnikiem zrównoważonego rozwoju firmy.

Deklarujemy:

•    działać na rzecz zmniejszenia i zapobiegania zanieczyszczenia środowiska,

•    respektować wymagania związane z ochroną środowiska, wynikające z przepisów prawnych,

•    stosować zabezpieczenia mogące zapobiec nadzwyczajnym zagrożeniom dla środowiska naturalnego,

•    obniżać ilość wytwarzanych odpadów i zużycie czynników energetycznych oraz wody na cele przemysłowe,

•    racjonalizować zużycie materiałów,

Chcemy ciągle doskonalić przyjęte przez nas zobowiązania w oparciu o funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania oparty na wymaganiach między innymi normy PN EN ISO 14001:2005.
Zarząd i wszyscy pracownicy firmy razem zobowiązują się do przestrzegania niniejszej polityki i osobistego zaangażowania się w jej realizację.

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Drukuj

Naszym celem w zakresie BHP jest zabezpieczenie pracowników wykonujących zadania produkcyjne przed utratą życia i zdrowia.

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań w celu:

•    usunięcia ze stanowisk pracy zagrożeń
•    zabezpieczenia pracowników przed urazami.

Zapewniamy właściwe i wystarczające środki, w tym zasoby ludzkie do skutecznego realizowania prezentowanej Polityki BHP.
Świadomość w zakresie bezpieczeństwa pracy jest elementem postawy etycznej właściwie kształtowanej u pracowników firmy.

Personelowi zapewniamy systematyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje w celu zrozumienia stosownych kwestii BHP i swojej roli w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Sprawy BHP w przedsiębiorstwie mają rangę pierwszoplanową, a pracodawca świadomy jest swojej odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy.
Każda praca musi być wykonywana zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, bez względu na związane z tym koszty i inne obciążenia.
Jako pracodawca, w imieniu swoim jak i wszystkich pracowników przyjmuję odpowiedzialność za realizację Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a w moim imieniu Kierownicy wszystkich szczebli będą dążyć do jej doskonalenia.

 

Polityka prywatności

Drukuj

Szanowni Państwo,W związku z obowiązującą od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) CONDIX S.A. dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad. W związku z powyższym informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CONDIX S.A. z siedzibą w Sadach, ul. Poznańska 11B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220697 , tel. 61 89 50 700, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz że:

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym CONDIX S.A. zamierza zawrzeć lub zawarł umowę (dalej: „Umowa”);

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie Umowy z Klientem oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);

3. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, dane kontaktowe (numery telefonów, adres e-mail), stanowisko służbowe;

4. Dane osobowe przetwarzane są do czasu rozwiązania Umowy i przedawnienia roszczeń z niej wynikających;

5. Dane osobowe mogą być lub są udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom działającym na zlecenie administratora, zobowiązanych do zachowania poufności tj oraz firmom świadczącym na rzecz CONDIX S.A. usługi outsourcingu: księgowego, prawnego lub podatkowego;

6. Informujemy, że Pani/Panu przysługuje:a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania swoich danych;c) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;e) prawo do przenoszenia danych;

7. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy z Klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, Umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;

9. Dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej CONDIX S.A..

10. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod numerem telefonu: (+48) 61 89 50 700.