subsite_banner2

English (United Kingdom)Polish (Poland)
YOUAH start »
  • Pol_Slajd_5
  • popopo

Polityka jakości

Drukuj

Nadrzędnym celem CONDIX S.A. jest zapewnienie Klientowi świadczenia wysokiej jakości kompleksowych usług w sposób zaplanowany i nadzorowany. Cel ten określony został poprzez optymalizację wszystkich procedur przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego procesu inwestycyjnego od pomysłu poprzez projektowanie, wykonawstwo, aż do zakończenia obiektu „pod klucz” przy pełnym zadowoleniu naszego klienta.

Spełniając wymagania Klienta:

•    inicjujemy przygotowanie optymalnych rozwiązań projektowo-wykonawczych,
•    przestrzegamy warunków umowy, doskonalimy metody i środki produkcji oraz wyposażenie kontrolno-pomiarowe,
•    zapewniamy sobie mocną pozycję na rynku i nieustanny rozwój

Realizacja przyjętych przez nasz celów jakościowych odbywa się poprzez:

•    współpracę z najlepszymi kooperantami i dostawcami najnowszych technologii oraz z ośrodkami naukowymi,
•    wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych podnoszących jakość świadczonych usług i zapewniających zadowolenie Klientów.
•    organizowanie systemu szkoleń podnoszących umiejętności zawodowe pracowników,
•    kontrolowanie skuteczności wdrażanych rozwiązań projakościowych,

Mamy świadomość naszych celów i dążeń. Stale wprowadzamy skuteczne metody zarządzania, dzięki czemu możemy rozpoznać i spełnić potrzeby naszych Klientów.
Nasz zintegrowany system zarządzania jest zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 oraz publikacją standaryzacyjną AQAP-2110.

Dyrektor Generalny
Krzysztof Raczek

 

 

Polityka środowiskowa

Drukuj

Zarządzanie środowiskiem jest jednym z priorytetów i kluczowym czynnikiem zrównoważonego rozwoju firmy.

Deklarujemy:

•    działać na rzecz zmniejszenia i zapobiegania zanieczyszczenia środowiska,

•    respektować wymagania związane z ochroną środowiska, wynikające z przepisów prawnych,

•    stosować zabezpieczenia mogące zapobiec nadzwyczajnym zagrożeniom dla środowiska naturalnego,

•    obniżać ilość wytwarzanych odpadów i zużycie czynników energetycznych oraz wody na cele przemysłowe,

•    racjonalizować zużycie materiałów,

Chcemy ciągle doskonalić przyjęte przez nas zobowiązania w oparciu o funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania oparty na wymaganiach między innymi normy PN EN ISO 14001:2005.
Zarząd i wszyscy pracownicy firmy razem zobowiązują się do przestrzegania niniejszej polityki i osobistego zaangażowania się w jej realizację.

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Drukuj

Naszym celem w zakresie BHP jest zabezpieczenie pracowników wykonujących zadania produkcyjne przed utratą życia i zdrowia.

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań w celu:

•    usunięcia ze stanowisk pracy zagrożeń
•    zabezpieczenia pracowników przed urazami.

Zapewniamy właściwe i wystarczające środki, w tym zasoby ludzkie do skutecznego realizowania prezentowanej Polityki BHP.
Świadomość w zakresie bezpieczeństwa pracy jest elementem postawy etycznej właściwie kształtowanej u pracowników firmy.

Personelowi zapewniamy systematyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje w celu zrozumienia stosownych kwestii BHP i swojej roli w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Sprawy BHP w przedsiębiorstwie mają rangę pierwszoplanową, a pracodawca świadomy jest swojej odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy.
Każda praca musi być wykonywana zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, bez względu na związane z tym koszty i inne obciążenia.
Jako pracodawca, w imieniu swoim jak i wszystkich pracowników przyjmuję odpowiedzialność za realizację Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a w moim imieniu Kierownicy wszystkich szczebli będą dążyć do jej doskonalenia.